Algemene voorwaarden

Algemene draagwijdte der voorwaarden 

1. Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de opdrachtgever en onze firma, met betrekking tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde werken. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de aanvaarding door de opdrachtgever van de bestelbon, offerte of overeenkomst. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient schriftelijk te gebeuren. Clausules in het contract die de toepassing van onze algemene voorwaarden uitsluiten zijn nietig.

2. Onze offertes zijn 30 dagen geldig. 

3. Bij bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen aan te pas komen, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele daaruit voortvloeiende schade en boetes vallen integraal ten laste van de opdrachtgever. 

Omvang van de bestelling 

4. Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de offerte/overeenkomst, moet het voorwerp uitmaken van een aanhangsel bij de offerte/overeenkomst. Bij ontstentenis daarvan, zal er steeds onherroepelijk van worden uitgegaan dat deze werken conform de verbale instructies van de opdrachtgever werden uitgevoerd. Elke schriftelijke bevestiging of melding van onze firma inzake een wijziging, toevoeging of weglating van de werkzaamheden zoals omschreven in de offerte/overeenkomst, zal in hoofde van de opdrachtgever onweerlegbaar, aanvaard en onherroepelijk zijn bij gebrek aan diens schriftelijke opmerkingen binnen de 48 uren vanaf de verzending van onze mededeling of bevestiging.

5. Geen enkele bestelling zal definitief zijn zonder expliciete aanvaarding van de directie van onze firma. In geval van tegenstrijdigheid tussen bestelling en bevestiging, primeert de bevestiging van onze firma. 

Meerwerken 

6. Bijkomende werken niet opgenomen in de offerte maar door ons noodzakelijk geacht (vb. hout- en metselwerken, …) worden aangerekend in regie.

Leveringen en termijnen - Overmacht 

7. Elke termijn van levering van arbeid en uitvoering van werken, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de opdrachtgever niet toe de bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Hoe dan ook zal elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of ons er toe dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen, als een geval van overmacht worden beschouwd, zo ondermeer (maar niet-limitatief) ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, slechte weersomstandigheden, stakingen, lock-out, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport, import en exportbeperkingen, enz. … die zich bij onszelf of bij onze leveranciers voordoen.

8. De tijdelijke opschorting van de levering en/of werken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten. Een tenietgaan of beschadiging door toeval of overmacht van de geleverde zaak of het uitgevoerde werk, of nog ingevolge de eigen fout van de opdrachtgever of van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit ten laste van onze firma. 

9. De definitieve onmogelijkheid omwille van overmacht om de goederen te leveren of de werken uit te voeren brengt met zich mee dat onze firma de overeenkomst kan ontbinden zonder dat de opdrachtgever zich kan beroepen op enige schadevergoeding en/of verbrekingsvergoeding lastens onze firma. 

10. Indien de levering franco op de werf of het magazijn is overeengekomen, is onze firma, onze onderaannemers of aangestelden slechts gehouden op deze plaats te leveren voor zover zij op normale wijze bereikbaar is. Kan dit niet, dan zal er ter plaatse worden gelost, naast het vervoermiddel, en bli­jven de goederen vanaf dat ogenblik op het risico en geheel ten laste van de opdrachtgever achter.

11. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat. Bij gebreke daaraan, zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdsverlies ten laste van de opdrachtgever worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling. De werf dient door de opdrachtgever in het voordeel van onze firma gratis voorzien te worden van elektriciteit en water. 

12. De opdrachtgever zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan. 

Aansprakelijkheid  

13. De opdrachtgever is jegens onze firma aansprakelijk voor elk schadeverwekkend feit dat zich voordoet op de werf aan onze goederen, aangestelden of onderaannemers en hun materialen, zowel ingevolge zijn eigen fout (zelfs de lichtste) als voor deze van personen voor wie hij instaat of voor deze van derden die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten of duldt. De opdrachtgever zal onze firma ter zake integraal vrijwaren voor aanspraken van derden. Onze firma is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de opdrachtgever aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd, en dit zowel op als buiten de werf, alsmede tijdens het transport of de afbraak/plaatsing ervan. De opdrachtgever is jegens onze firma en via integrale vrijwaring van onze firma jegens derden, aansprakelijk voor elk schadeverwekkende handeling toegebracht door of via de aan onze firma door de opdrachtgever toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook.

14. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aansprakelijkheid van onze firma toch in het gedrang zou worden gebracht, onze firma slechts verantwoordelijk kan zijn voor de schade, zowel contractuele als extra-contractuele door haar toedoen veroorzaakt voor zover deze schade gedekt is door de op dat ogenblik door onze firma afgesloten verzekeringspolis. Indien het risico hoger ligt dient de opdrachtgever voor de aanvang van de werken bij zijn verzekeraar afstand van verhaal voor onze firma aan te vragen voor het deel van de schade dat ons maximum overtreft. Zonder tegenbericht van de opdrachtgever nemen wij aan dat het risico lager ligt.

15. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de werf voldoende verzekerd is bij aanvang van de werken. 

16. Tijdens onze werkzaamheden mogen geen andere werken worden uitgevoerd.

17. De opdrachtgever van onze werken verplicht zich ertoe ervoor te zorgen dat 

wij onmiddellijk kunnen beginnen met de werken op het afgesproken ogenblik. Op de werk dient een parkeerplaats te worden voorzien van minimaal 20 lopende meter en 3 meter breed. Indien deze parkeerplaats zich op de openbare weg bevindt dient de opdrachtgever in te staan voor alle taksen en vergunningen die daarvoor nodig zijn.

18. Indien de opdrachtgever deze verplichtingen niet nakomt, behouden wij ons het recht voor de uitvoering van de werken op te schorten tot alle verplichtingen zijn nageleefd, zelfs indien de werken reeds werden aangevangen. Blijft de opdrachtgever na verloop van een termijn van 8 dagen na schriftelijke ingebrekestelling nog steeds in gebreke, zijn wij gerechtigd de overeenkomst als verbroken te beschouwen. In dergelijk geval hebben wij recht op een minimale schadevergoeding gelijk aan 30% van de prijs van het niet-uitgevoerde gedeelte, zonder afbreuk te doen aan ons recht een hogere schadevergoeding te vorderen indien onze schade groter is. 

19. Diegene die een bestelling plaatst met het verzoek de facturatie van de geleverde goederen of de uitgevoerde werken te richten aan een derde, blijft hoofdelijk en solidair verbonden tegenover onze firma tot uitvoering van alle verbintenissen.

Beëindiging 

20. Een beëindiging van de aan ons toevertrouwde opdracht door de opdrachtgever, het weze voor of tijdens de uitvoering van de werken, is steeds mogelijk. De opdrachtgever zal gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds bestelde of geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 30% van de totale aannemingssom zonder BTW voor het feit van het verder verlies van de aanneming.

21. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de opdrachtgever, voor zover deze een consument is, gerechtigd op een zelfde vergoeding lastens ons. 

Aanvaarding der goederen en werken 

22. Uit hoofde van onze leveringen, beperkt onze waarborg zich tot deze die wij kunnen bekomen bij onze leveranciers. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn. In iedere veronderstelling, beperkt de waarborg zich tot de vervanging van de defecte stukken.

23. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecifieerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De opdrachtgever aanvaardt deze uitvoeringsregels. 

24. In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de in ontvangstname van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden per aangetekend schrijven. 

25. Speelt de eerder aangehaalde wet wel dan moet de opdrachtgever ons per aangetekend schrijven op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit op straffe van verval. 

26. De waarborg op levering of uitvoering van de werken geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van slecht onderhoud of beschadiging door de opdrachtgever.

27. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

Oplevering 

28. Er is slechts één oplevering van de werken. Indien geen oplevering werd voorzien, zal de levering van de goederen of materialen of de uitvoering van het werk zelf, zonder protest bij aangetekend schrijven vanwege de opdrachtgever binnen de 48 uren vanaf de levering of uitvoering, gelden als definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de geleverde goederen of uitgevoerde werken, zowel wat de zichtbare als de verborgen gebreken betreft. 

29. In alle gevallen zal de onvoorwaardelijke gehele of gedeeltelijke ingebruikname van de goederen of werken door de opdrachtgever of diens gemachtigden worden aanzien als de definitieve en onherroepelijke aanvaarding der werken.

Klachten  

30. Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van onze firma binnen de 8 kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur, nota of kostenstaat of na uitvoering der werken. Na deze termijn wordt de koop en/of aanneming geacht definitief aanvaard te zijn en dit tijdstip geldt dan ook als enige en definitieve oplevering. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek of opname in de BTW aangiftes. 

31. Ingeval van een nieuwe dichtingslaag zijn wijzigingen aan de helling niet voorzien, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen. Bijgevolg kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele plasvorming. Plasvorming beperkt geenszins onze waarborg op waterdichting.

Eigendomsvoorbehoud  

32. Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven eigendom van onze firma tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van onze firma slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan onze firma zou toebehoren. De opdrachtgever staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen. 

Betalingsmodaliteiten 

33. Al onze bestellingen en leveringen zijn contant betaalbaar. Onze firma behoudt zich het recht voor een door haar te bepalen voorschot op de uit te voeren werken te eisen alvorens de bestelling te aanvaarden en/of een andersoortige waarborg voor aanvang der werken. De BTW en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de opdrachtgever. 

Laattijdige betaling, kosten en aankleven 

34. Elke schuld van een opdrachtgever die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 10 % per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 250 Euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom.

35. Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen en werken op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren. 

36. Onze firma behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, W.C.O., kennelijk onvermogen, collectieve schuldenregeling, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de opdrachtgever. 

Relatieve nietigheid 

37. De bedingen opgenomen in deze algemene verkoopsvoorwaarden worden bij gedeeltelijke nietigheid van één of meerdere bedingen uitgelegd volgens de geest van de overeenkomst. De nietigheid van bepaalde bedingen, woorden of zinnen zullen geenszins de nietigheid van de overige bepalingen tot gevolg kunnen hebben. 

Uitdrukkelijk Arbitrage Beding

38. Elk geschil zal worden beslecht door de rechtbank van Antwerpen.